Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Vizitka s kontaktními údaji

 QR vizitka

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

20.3.2018 Pohádka o kuchařince

 

Komunikační brána :

SMS-ZDARMA

seznam

centrum

Gmail

Atlas.cz

 Hotmail 

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Měření rychlosti internetu.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Vyhláška č. 3/2002 řád veřejného pohřebiště

Obecní úřad Svárov   

 

Obecně závazná vyhláška obec Svárov č. 3/02

 

Ř Á D  V E Ř E J N É H O  P O H Ř E B I Š T Ě

 

Obec Svárov jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona

 

Dále jen zákon o pohřebnictví (zákon), veřejné pohřebiště (pohřebiště) a řád veřejného pohřebiště (řád), které jsou uplatněny v následujících ustanoveních.

 

Článek 1 

 

Úvodní ustanovení

 1)      Řád upravuje provoz pohřebiště ve Svárově

 

Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 ost. 2 zákona prostřednictvím obecního úřadu a dodavatele: Pohřební služba Karel Kapitán se sídlem v Hostouni, s pobočkou v Rudné, IČ 16969642 

 

Článek 2 

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:

V zimním období od  7 – 17 hodin

V letním období od 7 – 21 hodin

 

Článek 3 

Pořádek na pohřebišti

  1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti  zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tz. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

 

  1. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu

 3.   Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.

 4.   Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými  zvířaty

 5.      Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových

6.      Vozidla s výjimkou invalidních vozíků, mohou na pohřebiště a zdržovat se zde pouze  se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.Vozidla v areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1 hodinu před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště, současně musí vozidlo pohřebiště  opustit nejpozději 30 min. před ukončením této doby. Chodci mají přednost před vozidly.

 

 

 

7.      Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel

 

 

 

jenom  v provozní době pohřebiště a to pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště.

 

 

 

Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.

 

 

 

8.      Přístup na pohřebiště nebo jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných

 

 

 

důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.

 

 

 

9.      Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst

 

 

 

není dovoleno.

 

 

 

10.  Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových

 

 

 

místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.

 

 

 

11.  Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních

 

 

 

výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště

 

 

 

a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.

 

 

 

       12.  Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa

 

 

 

       13.  Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené

 

 

 

              provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu

 

 

 

14.      Pořádání pietních vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem

 

 

 

správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit

 

 

 

shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 sb., o právu shromažďovacím, ve znění  pozdějších předpisů)

 

 

 

15.      Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým

 

 

 

způsobem, který stanoví tento řád.

 

 

 

16.      Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 4 

 

 

 

 

 

 

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

 

 

 

 

 

Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

 

 

 

 

 

 

a)      pronájem hrobových míst

 

 

 

b)      vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

 

 

 

c)      správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací o okolní zeleně v areálu pohřebiště

 

 

 

d)      zajišťování likvidace odpadu

 

 

 

 

 

 

Dodavatel zajišťuje následující služby

 

 

 

     

 

 

 

e)      výkopové práce související s pohřbením a exhumací

 

 

 

f)        pohřbívání

 

 

 

g)      provádění exhumací

 

 

 

h)      ukládání zpopelněných lidských pozůstatků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 5 

 

 

 

 

 

 

Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 

 

 

 

 

 

1)      Provozovatel pohřebiště je povinen:

 

 

 

a)      předat nájemci hrobového místa (dále jen nájemce) k užívání vyznačené, číselně

 

 

 

označené hrobové místo

 

 

 

b)      umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek

 

 

 

stanovených v článku 9 

 

 

 

c)      umožnit nájemci užívání hrobového místa a zařízení pohřebiště , zajistit přístup k 

 

 

 

hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště – v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu ; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

 

 

 

2)      Hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly

 

 

 

ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 6 

 

 

 

 

 

 

Povinnosti nájemce hrobového místa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinnosti nájemce hrobového místa jsou uvedeny v nájemní smlouvě mezi pronajimatelem a nájemcem hrobového místa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 7 

 

 

 

 

 

 

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze dodavatel služeb na pohřebišti,

 

 

 

jiná osoba jen se souhlasem provozovatele. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací

 

 

 

2)      Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem

 

 

 

provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví

 

 

 

3)      Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně

 

 

 

jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve

 

 

 

4)      Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době

 

 

 

zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky

 

 

 

5)      Při pohřbívání do hrobek je nutné použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m,

 

 

 

a to

 

 

 

    - celodubové nebo jiných tvrdých dřev, do které bude umístěna

 

 

 

       zinková vložka nebo

 

 

 

-         kovové s nepropustným dnem

 

 

 

6)      Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může provozovatel

 

 

 

pohřebiště provádět pouze se souhlasem hygienika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 8 

 

 

 

 

 

 

Tlecí doba

 

 

 

 

 

 

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 10 – 15 let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 9 

 

 

 

 

 

 

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:

 

 

 

a) Základy musí odpovídat půdorysním rozměrům díla a hloubce základové spáry, která

 

 

 

    činí 600 mm

 

 

 

b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu

 

 

 

    odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu,

 

 

 

    kamenného, příp. cihelného zdiva apod.

 

 

 

c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů

 

 

 

d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny

 

 

 

e) Při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno

 

 

 

   

 

 

 

2)      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

 

 

 

a)      Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně

 

 

 

však 260 cm)

 

 

 

b)      Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly) pokud bude použit

 

 

 

litý beton, musí být vyvedena z hrobu difúzní zátka

 

 

 

c)      Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití

 

 

 

litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou včetně impegračních nátěrů

 

 

 

d)      Dno hrobky může být bez betonového pokryvu ( pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech  nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží

 

 

 

e)      Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky

 

 

 

f)        Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly

 

 

 

g)      Kovové prvky v hrobce (traverzy k uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let

 

 

 

h)      Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikosti rakví)

 

 

 

i)        Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován

 

 

 

j)        Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely

 

 

 

k)      Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m2

 

 

 

l)        Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)      Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit

 

 

 

-         dobu výstavby hrobky

 

 

 

-         zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

 

 

 

-         požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

 

 

 

-         podmínky používání komunikace pohřebiště

 

 

 

-         způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

 

 

 

-         povinnost dozoru při výstavbě

 

 

 

-         průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

 

 

 

 

 

 

2) Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé

 

 

 

    užívání stavby určit

 

 

 

    - způsoby a cyklus revizí hrobky

 

 

 

    Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat

 

 

 

 

 

 

3) Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména

 

 

 

- respektování důstojnosti a místa omezení hlučných prací

 

 

 

- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

 

 

 

- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

 

 

 

- zajištění ochrany zeleně, kořenového místa zeleně

 

 

 

4) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do 

 

 

 

    původního stavu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 10 

 

 

 

 

 

 

Sankce

 

 

 

 

 

 

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 11 

 

 

 

 

 

 

Zrušovací ustanovení

 

 

 

 

 

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší předcházející Hřbitovní řád, který byl přijat jako OZV č.2/1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 12 

 

 

 

 

 

 

Účinnost

 

 

 

 

 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Bíbrlík v.r                                                            Stanislav Mottl v.r.

 

 

 

místostarosta                                                                    starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 7. 10. 2006

Datum sejmutí:

Zpět