Navigace

Obsah

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatřetní k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021, viz níže.

Zápis proběhne přítomnosti dětí. Podrobnější informace k organizaci zápisů zveřejníme do 6. 4. 2020.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

 

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021  proběhne v naší základní škole v pátek 17. dubna 2020 od 14 do 18 hodin.

Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit

•    rodný list dítěte
•    občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště
•    cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
•    rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)
•    doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let)

Věk dítěte a zápis do ZŠ
Povinně se k zápisu dostaví děti, které do zahájení školního roku dovrší 6. rok věku.
Dobrovolně se můžou dostavit děti, které dovrší 6 let do konce daného kalendářního roku. K jejich přijetí je nutné kladné vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra. Tyto děti přijímáme, pokud zůstane volná kapacita.
Podruhé k zápisu také přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad povinné školní docházky.
Odklad povinné školní docházky je upraven v § 37 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Blíže se můžete dozvědět v dokumentu Podmínky odkladu. 
O přijetí žáků k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky podávají zákonní zástupci dětí dle § 44 a násl. správního řádu písemnou žádost (§18 správního řádu). Rodiče obdrží tiskopis žádosti u zápisu, popř. v mateřské škole nebo si ji mohou předem stáhnout 
na internetových stránkách školy.

Co vaše dítě u zápisu čeká?
K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Vhodné je naopak ujištění dítěte, že se nemusí ničeho bát. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Součástí je proto volný rozhovor 
s dítětem a jednoduché testy hravou formou. Sleduje se komunikativnost dítěte, kvalita jeho projevu, způsob držení tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů, zvířátek apod. na některých školách si poslechnou od dítěte nějakou básničku či písničku.
Během volného pohovoru s dítětem je posuzována i slovní zásoba a řeč dítěte. V případě, že má dítě dyslalii (patlavost) nebo trpí jinou poruchou řeči, je rodičům dítěte doporučena konzultace 
s logopedem. U dítěte je tak možné případnou vývojovou poruchu řeči do začátku školního roku odstranit nebo alespoň její projevy zmírnit.

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout?
Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku). Měl by umět dodržovat určitý denní režim - chodit včas spát, včas vstávat, odbourat případný odpolední spánek. Měl by mít schopnost udržet pozornost a snahu splnit jednoduché úkoly, i když se při nich vyskytnou problémy. Měl by správně držet tužku mezi třemi prsty, umět stříhat nůžkami, lepit, ... Měl by znát pravidla slušného chování k ostatním dětem a k dospělým. Pokud možno umět souvisle a srozumitelně vyprávět. Měl by znát svoje jméno a příjmení, místo narození, jména rodičů, adresu bydliště.

Dokumenty ke stažení:

Kritéria přijetí

Žádost o přijetí

Dotazník

Informace k odkladu povinné školní docházky

Žádost o odložení povinné školní docházky