Obec Svárov
Obec Svárov

ZŠ a MŠ Svárov

Vážení rodiče a žáci,

informuji Vás o organizaci přítomnosti žáků v Základní škole a mateřské škole Svárov
od 25. 5. 2020.

Osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin je možná od 25. května 2020, pokud neobdržíme z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT) jinou informaci. Vycházíme z dokumentu, který vydalo MŠMT k 30. 4. 2020 - Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, viz příloha.

Organizace výuky od 25. 5. 2020 pokračuje formou:
a) prezenční - výuka přihlášených žáků ve škole
b) distanční - výuka žáků doma. 
Rozsah a obsah vzdělávání bude v obou formách stejný.

V době od 7. 5. do 15. 5. 2020 jsme provedli dotazníkové šetření. Dotazník vyplnilo 84% rodičů žáků, o dopolední výuku projevilo zájem 42% žáků, z toho má o přítomnost ve škole v odpolední části zájem 43% dětí. Za vyplnění dotazníku všem rodičům děkuji.

Informace k organizaci výuky ve škole

Prezenční forma výuky je dobrovolná a bude probíhat každý den dopoledne čtyři vyučovací hodiny. Zahájení vzdělávání a vstup do školy bude organizován v souladu s metodickým pokynem v době mezi 7:40 – 8:10 tak, aby se  minimalizovalo velké shromažďování osob před budovou školy. Podobně bude organizováno i ukončení dopoledního vyučování.  Odpolední část zájmového vzdělávání je pouze pro přihlášené žáky a bude probíhat do 16 hodin. Dítě může odejít v dřívějších odpoledních hodinách, ale již se nemůže vrátit.  Pro odchod platí pravidla jako ve školní družině.

Rozdělení do skupin, příchod do školy a odchod

„Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020,“ viz citace z metodického materiálu. Maximální počet žáků ve skupině je 15.

Žáci při nástupu do školy dne 25. 5. 2020 odevzdají podepsané Čestné prohlášení a podepsané Organizační pokyny (viz příloha). Bez nich nemohou být žáci do školy vpuštěni. Rozdělení žáků
do skupin obdrží zákonní zástupci daných žáků.

1. skupina – příchod 7:40

2. skupina – příchod 7:50

3. skupina – příchod 8:00

4. skupina – příchod 8:10

Žádáme Vás o dodržování stanovených časů příchodů dětí do školy. Školní skupiny se nesmí míchat. V případě, že Vaše dítě přijde v jinou dobu, bude muset čekat před školou do té doby, než odejdou všechny školní skupiny do školy, cca do 8:20.

Upozornění 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Zároveň Vás žádáme, neparkujte před školou, můžete tak ohrozit čekající děti. V průběhu této formy vzdělávání neprobíhají kroužky. Za odpolední pobyt ve škole se nevybírá poplatek  (nejedná se
o školní družinu).

Ve Svárově 21. 5. 2020

Mgr. Šárka Janoušková, ředitelka školy

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění