Obec Svárov
Obec Svárov

ZUŠ Svárov

logo

ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÁ  ŠKOLA  SVÁROV

příspěvková organizace - IČ: 087 90 981     Hlavní 1, 273 51 Svárov     DS: 22yqm87

svarov.zus@gmail.com     tel. 778507750 - ředitelna, 778507722, 778507566 - sborovna 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNĚ     Nové webové stránky - www.zussvarov.cz

 

INFORMACE O ČINNOSTI "v době covidové" zde (199.97 kB) (materiál pro Svárovský zpravodaj 1/2021)

PROVOZ ŠKOL OD 11.1.2021 - dokument z MŠMT

 

! MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ - úspěch - gratulace - poděkování !

Źákyně Emma Stella Dobešová (výtvarný obor, vyučující Lukáš Bradáček, ak.mal.) získala 1. místo v I. kategorii Mezinárodní výtvarné soutěže, kterou pořádal Polský institut se sídlem v Praze, k 30. výročí vzniku V-4. Gratulujeme ke skvělému umístění s díky za příkladnou reprezentaci ZUŠ Svárov. 

 

! KERAMIKA a multimediální tvorba !

V roce 2020 byla pořízena elektrická pec s příslušenstvím pro výpal keramiky v ceně 167.585,- Kč. V prosinci bylo dodavatelem zařízení v areálu školy instalováno a ZUŠ bude pro žáky s odborným vedením učitele výtvarného oboru realizovat další vzdělávací činnost v souladu s ŠVP a koncepcí rozvoje ZUŠ Svárov. Dalším záměrem je zavedení výuky v oblasti multimediální tvorby s aplikací digitálních technologií.

 

Klidné Vánoce a šťastný rok 2021 přeje naše a vaše ZUŠ

!!! Do 10. ledna 2021 je vzdělávání distanční způsobem !!!   Informace z MŠMT

 

21.12. a 22.12. je výuka na základě "Usnesení vlády ČR č. 1335" zrušena.

 

VÝUKA NA ZUŠ SVÁROV od  7. prosince do 12. prosince 2020

Sdělení školy pro žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků a závazné dokumenty

- usnesení vlády č. 1262 a č. 1263 a dokumentu MŠMT (provoz škol a školských zařízení od 7.12.2020)

- je od 7.12.2020 do 12.12.2020 prezenční výuka s osobní účastí žáka ve škole dle platných rozvrhů hodin s podmínkou přítomnosti maximálně 10 žáků v učebně ve vyučovací hodině. V případě vyššího počtu žáků v učebně a ve vyučovací hodině pokračuje výuka v režimu distančního vzdělávání. Informace byly zákonným zástupcům žáků zaslány na e-maily, v případě dotazů kontaktujte učitele studijních zaměření a předmětů dle zařazení žáka. 

Usnesení vlády č. 1263          Usnesení vlády č. 1262          Provoz škol od 7.12.2020

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. listopadu 2020     PES - školství

Na základě dokumentu MŠMT "Informace k provozu škol a školských zařízení od 25.11.2020", který byl škole zaslán do DS oznamujeme žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků:

1. Od středy 25.11.2020 bude obnovena prezenční výuka v předmětech s individuálním vyučováním - tj. hra na nástroj a sólový zpěv (v případě skupinové výuky budou žáci rozděleni dle dispozic učitele).

2. Od středy 25.11.2020 zůstává v režimu distančního vzdělávání výuka oborů a kolektivních předmětů:  výtvarný obor, taneční obor, hudební přípravka, hudební nauka, sborový zpěv, komorní a souborová hra.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Na základě dokumentu MŠMT "Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020" zaslaného škole do DS sdělujeme, že od 18. listopadu 2020 pokračuje vzdělávání žáků na Základní umělecké škole Svárov distanční formou výuky. 

 

Dokument MŠMT - 30.10.2020 

Z důvodu epidemiologické situace a nouzového stavu jsou dosud platná krizová opatření vlády usnesením Poslanecké sněmovny ČR prodloužena do 20. listopadu 2020 včetně zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.  Výuka bude i nadále pokračovat formou distančního vzdělávání žáků také na Základní umělecké škole Svárov.  V případě dotazů nás kontaktujte.

Pedagogové a vedení ZUŠ Svárov    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE                                                                                          na období od 26.10. do 30.10.2020 (DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE NEKONÁ)

pondělí 26.10. a 27.10. - VOLNÉ DNY NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ MŠMT                                                                středa 28.10. - STÁTNÍ SVÁTEK                                                                                                                                    čtvrtek 29.10. a pátek 30.10. - PODZIMNÍ PRÁZDNINY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument z MŠMT

13. 10. 2020 - zákaz prezenční výuky na ZUŠ 

Na základě usnesení vlády České republiky č. 1022 ze dne 12.10.2020 je vydán s účinností 14.10.2020 zákaz osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole. Usnesení vlády je platné také pro Základní umělecké školy v České republice pro veškerou individuální, skupinovou a kolektivní výuku. Tímto jsou předchozí nařízení vlády ČR ze dne 9.10. a předchozí sdělení, informace a pokyny MŠMT ze dne 9.10.2020 neplatné.

Učitelé ZUŠ Svárov budou zajišťovat alternativní způsob výuky poskytnutím distančního vzdělávání, které není pro žáky ZUŠ dle výkladu MŠMT povinné.

Děkujeme za pochopení a Vaši součinnost.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9.10.2020 - INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE 

V organizaci zajištění výuky žáků ZUŠ Svárov jsou s účinností od pondělí 12.10. v platnosti nařízení vlády České republiky            a opatření ministra školství nařízení a pokyny MŠMT. Dokumenty byly 9.10. škole doručeny do DS. Z materiálů plynou závazné informace pro žáky a zákonné zástupce.

1. HUDEBNÍ OBOR                                                                                                                                                                 Předměty: Hra na nástroj, Sólový zpěv - je povolena prezenční výuka v budově ZUŠ = 1 učitel a 1 žák v učebně.                           V případě výuky skupinové:  2 žáci = 2x 22'  nebo 3 žáci = 3x 15'                                                                                                    Předměty: Hud. přípravka, Hud. nauka, Sbor. zpěv, Kom. a soubor. hra - výuka bude pokračovat formou Distančního vzdělávání

2. VÝTVARNÝ OBOR - výuka bude pokračovat formou Distančního vzdělávání

3. TANEČNÍ OBOR - výuka bude pokračovat formou Distančního vzdělávání

OPATŘENÍ MINISTRA ŠKOLSTVÍ stanovuje na pondělí 26.10. a na úterý 27.10. uzavření ZUŠ pro výuku s osobní přítomností žáka ve škole,  v uvedené dny se nekoná ani Distanční vzdělávání = žáci mají volno.

Další informace budou zasílat učitelé předmětů, které můžete také kontaktovat přes školní e-mail.

Organizace výuky od 12.10.2020          Info pro školy          Sada opatření          Opatření ministra

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. 10. 2020  

1.     S účinností od pondělí 5.10.2020 je nařízením Krajské hygienické stanice pro Středočeský kraj vydán orgánem ochrany veřejného zdraví vydán zákaz osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v Základní umělecké škole. Dokument (viz odkaz níže) byl KHS vydán a ZUŠ zaslán 1.10.2020.  Od pondělí 5.10. bude zajištěna Distanční výuka (včetně případných konzultací).  Další informace budou průběžně k dispozici.

2.     Učitelé ZUŠ obdrželi dokument "Informace, opatření a závazné pokyny ředitele školy pro učitele", mj. ustanovení o výkonu pracovních činností učitelů ZUŠ Svárov. Dokument ukládá zajistit přípravu a realizaci distanční výuky od pondělí od 5.10. jako alternativní formu vzdělávání žáků s využitím prostředků pro dálkovou komunikaci (e-mail, iZUŠ, WhatsApp, Skype, atd.) včetně evaluace průběhu vzdělávání se zpětnou vazbou a vyhodnocování dílčích výsledků distančního vzdělávání.                                                                               

3.     Výběr a aplikaci jednotlivých a dílčích oblastí materiálu a formy pro distanční studium stanovují po projednání a schválení ředitele školy učitelé předmětů ve všech studijních zaměřeních a oborech.  

Děkujeme za pochopení a nezbytnou součinnost.                                                Ivo Formáček, ředitel školy

dokument KHS 1.10.2020           dopis ZUŠ žákům a rodičům

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žákům a zaměstnancům ZUŠ Svárov je vstup a přítomnost ve společných prostorách a učebnách podmíněna s použitím ochranné pomůcky (např. roušky) včetně výuky s vyjímkou zpěvu, tanečního oboru a výuky hry na dechové nástroje. V rámci prevence je po vstupu do budovy nutné použít dezinfekci na ruce a důsledně dodržovat hygienická pravidla a zásady. Děkujeme za pochopení mimořádné situace a součinnost v zájmu žáků a zaměstnanců ZUŠ. 

 

Mimořádná opatření - informace z MŠMT

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Informace k zahájení šk. r. 2020/2021 byly zaslány od 28. srpna na e-maily uvedené v přihláškách žáků včetně údajů k úhradě úplaty za vzdělávání, s termíny informačních schůzek, rozvrhů kolektivní výuky (hudební přípravka a nauka, sborový zpěv, výtvarka) a osobní kontakty na učitele (tel., e-mail).

Výuka v hudebním a výtvarném oboru bude zahájena od pondělí 7. září - I. patro nové budovy. V tanečním oboru bude výuka zahájena 15. září.

Po připsání platby zašleme na e-maily přístupové údaje do elektronického systému iZUŠ, který je určen pro komunikaci školy a učitele se žáky a zákonnými zástupci mj. pro informace a sdělení školy, vedení žákovského sešitu a zápis omluvenek žáků.

Před dokončením jsou nové webové stránky, v současné době jsou vkládány dokumenty a informace.

Přejeme úspěšný školní rok 2020/2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VYSVĚDČENÍ - úterý 30. 6. od 8.30 do 12.00 - sál Svárovské besedy                                                       (nepředaná vysvědčení budou k převzetí u třídních učitelů po zahájení nového školního roku 2020/2021)

Zpráva o činnosti - První školní rok na ZUŠ Svárov - zde

Dopis - Poděkování Asociace ZUŠ - zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ - VÝSLEDKOVÁ LISTINA - zde - uchazeči uvedeni pod reg. číslem

NÁHRADNÍ TERMÍN TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO UCHAZEČE, kteří se nedostavili v řádných termínech                                              je stanoven na pondělí 29.6. od 14.00 do 17.00 - učebna č. 2 (přízemí budovy vpravo)                                                                 15.6. a čtvrtek 18.6., od 14.00 do 18.00 sál Svárovské besedy, Hlavní 101, Svárov                                                                             - registrace a evidence uchazečů o vzdělávání pro šk. r. 2020/2021 - dokument - zde                                                                       - zápis uchazečů s ověřením předpokladů pro základní umělecké vzdělávání - zde                                                                            

 Hudební obor  - oddělení: klávesových nástrojů, strunných nástrojů, dechových nástrojů, pěvecké odd.                                           Výtvarný obor          Taneční obor                    KRITÉRIA pro přijímání žáků     INFORMACE pro uchazeče

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zrušená výuka hudebního oboru a výtvarného oboru od pondělí 15.6. do pátku 19.6.                                                          Z důvodu konání talentových zkoušek uchazečů (přijímání nových žáků) a postupových zkoušek (pro stávající žáky hud. oboru)   je zrušena veškerá výuka v hudebním a výtvarném oboru !!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postupové zkoušky pro stávající žáky hudebního oboru - sál Svárovské besedy                                                                                - hra na kytaru, hra na zobcovou flétnu:  středa 17. 6. od 13.30                                                                                                          - hra na klavír, sólový zpěv, hra na elektronické klávesové nástroje:  pátek 19. 6. od 13.30                                                                - další informace poskytnou rodičům a žákům třídní učitelé jednotlivých studijních zaměření

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výuka Výtvarného oboru se koná od 25. května do 29. června na sále Svárovské besedy !                                                               Po dohodě ředitelky ZŠ-MŠ a ředitele ZUŠ a po projednání se zřizovatelem škol je s učinností od pondělí 25. května                    do pondělí 29. června přesunuta z provozních důvodů výuka Výtvarného oboru ZUŠ na sál Svárovské besedy.                                 Rozvrhy hodin výuky Výtvarného oboru zůstavají stejné. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Harmonogram otevření škol - dokument MŠMT - zde                                                                                             - Výuka s možnou přítomností a účastí žáků ve škole je obnovena od pondělí 11. května !                                                 - Ochrana zdraví a provoz ZUŠ v období do konce školního roku 2019/2020 - dokument MŠMT - zde

- Povinný dokument pro první a další vstup žáka do budovy školy a jeho účast ve výuce !                                                            (bez podepsaného dokumentu zákonným zástupcem nelze žákovi účast ve škole umožnit)                                                            ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a osobách s rizikovými faktory - zde               odevzdat u vnitřní nástěnky ve vstupní chodbě učiteli předmětu nebo pověřené službě - popř. dokument zaslat na e-mail: svarov.zus@gmail.com nebo vyplnit na určeném místě školy       

Informace a pokyny k provozu školy a hygienických opatřeních - dokument ZUŠ - zde                                                                Příloha: doporučený postup mytí rukou - dokument KHS - zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - UZAVŘENÍ ŠKOL OD 11.3.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - sdělení ředitele školy žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků:                                        1.   Z důvodu mimořádné situace, uzavření škol a celostátní karantény není do odvolání prezenční výuka a úřední hodin. Budova školy zůstává pro žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a veřejnost uzavřena.                                                            2.  Dne 17.3.2020 vydal ředitel školy v souladu s doporučením MŠMT a Asociace Základních uměleckých škol (AZUŠ) interní dokument "Informace, opatření a závazné pokyny ředitele školy pro učitele". Dokument obsahuje mj. ustanovení o výkonu pracovních činností učitelů mimo pracoviště zaměstnavatele a učitelům ZUŠ Svárov ukládá s účinností od 18.3. mj. zajistit přípravu a realizaci distančního studia jako alternativní formu vzdělávání žáků s využitím prostředků ICT (e-mail, iZUŠ, WhatsApp, Skype, youtube, sms, telef. kontakt, atd.).                                                                                               3.  Odkaz na dokument AZUŠ, který je podpůrným materiálem pro realizaci distančního studia, je uveden dále. Výběr a aplikaci jednotlivých a dílčích oblastí materiálu a formy pro distanční studium stanovují učitelé předmětů.    

 "Zásobník distančních aktivit a zdrojů pro žáky"          V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail: svarov.zus@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace:                                                                                                                                                 1.  Základní umělecká škola Svárov je zapsána v obchodním rejstříku a v RŠŠZ MŠMT s účinností od 3.1.2020 jako příspěvková organizace. Statutárním orgánem právnické osoby a orgánem veřejné moci je ředitel, který za školu jedná v plném rozsahu.      2.   Od 3.2. je zaveden informační systém iZUŠ, který poskytuje informace o škole, pro žáky a zákonné zástupce také informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.                                                                                                                   3.  Ve spolupráci se zřizovatelem ZUŠ obcí Svárov připravujeme navýšení kapacity a rozšíření studijních oborů a zaměření v hudebním, výtvarném a tanečním oboru.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLOLETNÍ KONCERT S VÝSTAVOU - středa 5.2.202 - 17.00 kulturní sál Svárovské besedy     pozvánka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADVENTNÍ KONCERT - neděle 15.12. 2019  15.00 kostel sv. Lukáše na Svárově

plakát PDF          pozvánka JPEG         program

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. pololetí šk. r. 2019/2020

HUDEBNÍ OBOR (HO)

Hudební přípravka (HP I, HP II) a Hudební nauka (HN) - vyučující: Kateřina Haštabová, DiS. 

- HP I: středa 13.30-14.15 (žáci ve věku 6 let) 

- HN: 1.A pondělí 16.15-17.00,  1.B čtvrtek 15.20-16.05,   2.+3.+4.r.+ HP II středa 15.20-16.05 

Hra na kytaru, Hra na baskytaru - vyučující: Vladimir Belenkiy, DiS.

- středa 13.30 - 18.50 (učebna 3) a čtvrtek 13.30 - 18.50 (učebna 1)

Hra na klavír - vyučující: Kateřina Haštabová, DiS.

- pondělí, úterý 13.30 - 17.00, středa, čtvrtek 13.30 - 17.55, pátek 12.35 - 16.25 (učebna 5) 

Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu - vyučující: Štěpánka Mašatová

- středa 13.30 - 17.55 (učebna 5)

Hra na elektronické klávesové nástroje - vyučující: Ivo Formáček, Dr.h.c. 

- úterý, středa, čtvrtek 14.25 - 17.00 (ředitelna)

Sólový zpěv, Sborový zpěv - vyučující: Lucie Kokešová

- pondělí, pátek 13.30 - 17.55 (učebna 4)

VÝTVARNÝ OBOR (VO) - vyučující: Lukáš Bradáček, akad. mal. 

- pondělí 1.r. A 13.30-16.05   úterý 1.r.B 14.25-17.00   středa 1.r. C 14.25-17.00  (učebna 2)

TANEČNÍ OBOR (TO) - lektor: Ing. Lucie Bláhová, e-mail: jamdancecrew@centrum.cz

- vzdělávací kurz pod OÚ Svárov - hotovostní platba na OÚ - úterý 17.15 - 18.15 / sál Svárovské besedy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCE a GALERIE

  • 15.12.2019 - Adventní koncert (kostel sv. Lukáše na Svárově)

fotoalbum z 15.12.2019

  • 3.9.2019 - Vernisáž Českého červeného kříže (muzeum v Unhošti)

fotoalbum z 3.9.2019

  • 24.5.2019 - Noc kostelů (kostel sv. Lukáše na Svárově)

fotoalbum z 24.5.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv

  • HUDEBNÍ OBOR a VÝTVARNÝ OBOR

28.5. 2019 OZNÁMENÍ PRO STÁVAJÍCÍ ŽÁKY a další info

Výsledková listina přijímacího řízení pro nové žáky 2019

  • TANEČNÍ OBOR

Informace pro nové žáky a zákonné zástupce žáků 2019

 

DOKUMENTY 2019

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Informace od nás

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Topgis

topgis

Aktuální počasí

dnes, pondělí 5. 12. 2022
slabý déšť 4 °C 4 °C
úterý 6. 12. zataženo 5/4 °C
středa 7. 12. zataženo 5/3 °C
čtvrtek 8. 12. slabý déšť 6/1 °C

Rizika a nebezpečí