Obec Svárov
Obec Svárov

ZUŠ Svárov

logo

ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÁ  ŠKOLA  SVÁROV

příspěvková organizace - IČ: 087 90 981     Hlavní 1, 273 51 Svárov     DS: 22yqm87

svarov.zus@gmail.com     tel. 778507750 - ředitelna, 778507722, 778507566 - sborovna 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYSVĚDČENÍ - úterý 30. 6. od 8.30 do 12.00 - sál Svárovské besedy                                                       (nepředaná vysvědčení budou k převzetí u třídních učitelů po zahájení nového školního roku 2020/2021)

Zpráva o činnosti - První školní rok na ZUŠ Svárov - zde

Dopis - Poděkování Asociace ZUŠ - zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ - VÝSLEDKOVÁ LISTINA - zde - uchazeči uvedeni pod reg. číslem

NÁHRADNÍ TERMÍN TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO UCHAZEČE, kteří se nedostavili v řádných termínech                                              je stanoven na pondělí 29.6. od 14.00 do 17.00 - učebna č. 2 (přízemí budovy vpravo)                                                                 15.6. a čtvrtek 18.6., od 14.00 do 18.00 sál Svárovské besedy, Hlavní 101, Svárov                                                                             - registrace a evidence uchazečů o vzdělávání pro šk. r. 2020/2021 - dokument - zde                                                                       - zápis uchazečů s ověřením předpokladů pro základní umělecké vzdělávání - zde                                                                            

 Hudební obor  - oddělení: klávesových nástrojů, strunných nástrojů, dechových nástrojů, pěvecké odd.                                           Výtvarný obor          Taneční obor                    KRITÉRIA pro přijímání žáků     INFORMACE pro uchazeče

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zrušená výuka hudebního oboru a výtvarného oboru od pondělí 15.6. do pátku 19.6.                                                          Z důvodu konání talentových zkoušek uchazečů (přijímání nových žáků) a postupových zkoušek (pro stávající žáky hud. oboru)   je zrušena veškerá výuka v hudebním a výtvarném oboru !!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postupové zkoušky pro stávající žáky hudebního oboru - sál Svárovské besedy                                                                                - hra na kytaru, hra na zobcovou flétnu:  středa 17. 6. od 13.30                                                                                                          - hra na klavír, sólový zpěv, hra na elektronické klávesové nástroje:  pátek 19. 6. od 13.30                                                                - další informace poskytnou rodičům a žákům třídní učitelé jednotlivých studijních zaměření

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výuka Výtvarného oboru se koná od 25. května do 29. června na sále Svárovské besedy !                                                               Po dohodě ředitelky ZŠ-MŠ a ředitele ZUŠ a po projednání se zřizovatelem škol je s učinností od pondělí 25. května                    do pondělí 29. června přesunuta z provozních důvodů výuka Výtvarného oboru ZUŠ na sál Svárovské besedy.                                 Rozvrhy hodin výuky Výtvarného oboru zůstavají stejné. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Harmonogram otevření škol - dokument MŠMT - zde                                                                                             - Výuka s možnou přítomností a účastí žáků ve škole je obnovena od pondělí 11. května !                                                 - Ochrana zdraví a provoz ZUŠ v období do konce školního roku 2019/2020 - dokument MŠMT - zde

- Povinný dokument pro první a další vstup žáka do budovy školy a jeho účast ve výuce !                                                            (bez podepsaného dokumentu zákonným zástupcem nelze žákovi účast ve škole umožnit)                                                            ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a osobách s rizikovými faktory - zde               odevzdat u vnitřní nástěnky ve vstupní chodbě učiteli předmětu nebo pověřené službě - popř. dokument zaslat na e-mail: svarov.zus@gmail.com nebo vyplnit na určeném místě školy       

Informace a pokyny k provozu školy a hygienických opatřeních - dokument ZUŠ - zde                                                                Příloha: doporučený postup mytí rukou - dokument KHS - zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - UZAVŘENÍ ŠKOL OD 11.3.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - sdělení ředitele školy žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků:                                        1.   Z důvodu mimořádné situace, uzavření škol a celostátní karantény není do odvolání prezenční výuka a úřední hodin. Budova školy zůstává pro žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a veřejnost uzavřena.                                                            2.  Dne 17.3.2020 vydal ředitel školy v souladu s doporučením MŠMT a Asociace Základních uměleckých škol (AZUŠ) interní dokument "Informace, opatření a závazné pokyny ředitele školy pro učitele". Dokument obsahuje mj. ustanovení o výkonu pracovních činností učitelů mimo pracoviště zaměstnavatele a učitelům ZUŠ Svárov ukládá s účinností od 18.3. mj. zajistit přípravu a realizaci distančního studia jako alternativní formu vzdělávání žáků s využitím prostředků ICT (e-mail, iZUŠ, WhatsApp, Skype, youtube, sms, telef. kontakt, atd.).                                                                                               3.  Odkaz na dokument AZUŠ, který je podpůrným materiálem pro realizaci distančního studia, je uveden dále. Výběr a aplikaci jednotlivých a dílčích oblastí materiálu a formy pro distanční studium stanovují učitelé předmětů.    

 "Zásobník distančních aktivit a zdrojů pro žáky"          V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail: svarov.zus@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace:                                                                                                                                                 1.  Základní umělecká škola Svárov je zapsána v obchodním rejstříku a v RŠŠZ MŠMT s účinností od 3.1.2020 jako příspěvková organizace. Statutárním orgánem právnické osoby a orgánem veřejné moci je ředitel, který za školu jedná v plném rozsahu.      2.   Od 3.2. je zaveden informační systém iZUŠ, který poskytuje informace o škole, pro žáky a zákonné zástupce také informace o průběhu a výsledcích vzdělávání.                                                                                                                   3.  Ve spolupráci se zřizovatelem ZUŠ obcí Svárov připravujeme navýšení kapacity a rozšíření studijních oborů a zaměření v hudebním, výtvarném a tanečním oboru.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLOLETNÍ KONCERT S VÝSTAVOU - středa 5.2.202 - 17.00 kulturní sál Svárovské besedy     pozvánka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADVENTNÍ KONCERT - neděle 15.12. 2019  15.00 kostel sv. Lukáše na Svárově

plakát PDF          pozvánka JPEG         program

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. pololetí šk. r. 2019/2020

HUDEBNÍ OBOR (HO)

Hudební přípravka (HP I, HP II) a Hudební nauka (HN) - vyučující: Kateřina Haštabová, DiS. 

- HP I: středa 13.30-14.15 (žáci ve věku 6 let) 

- HN: 1.A pondělí 16.15-17.00,  1.B čtvrtek 15.20-16.05,   2.+3.+4.r.+ HP II středa 15.20-16.05 

Hra na kytaru, Hra na baskytaru - vyučující: Vladimir Belenkiy, DiS.

- středa 13.30 - 18.50 (učebna 3) a čtvrtek 13.30 - 18.50 (učebna 1)

Hra na klavír - vyučující: Kateřina Haštabová, DiS.

- pondělí, úterý 13.30 - 17.00, středa, čtvrtek 13.30 - 17.55, pátek 12.35 - 16.25 (učebna 5) 

Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu - vyučující: Štěpánka Mašatová

- středa 13.30 - 17.55 (učebna 5)

Hra na elektronické klávesové nástroje - vyučující: Ivo Formáček, Dr.h.c. 

- úterý, středa, čtvrtek 14.25 - 17.00 (ředitelna)

Sólový zpěv, Sborový zpěv - vyučující: Lucie Kokešová

- pondělí, pátek 13.30 - 17.55 (učebna 4)

VÝTVARNÝ OBOR (VO) - vyučující: Lukáš Bradáček, akad. mal. 

- pondělí 1.r. A 13.30-16.05   úterý 1.r.B 14.25-17.00   středa 1.r. C 14.25-17.00  (učebna 2)

TANEČNÍ OBOR (TO) - lektor: Ing. Lucie Bláhová, e-mail: jamdancecrew@centrum.cz

- vzdělávací kurz pod OÚ Svárov - hotovostní platba na OÚ - úterý 17.15 - 18.15 / sál Svárovské besedy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCE a GALERIE

  • 15.12.2019 - Adventní koncert (kostel sv. Lukáše na Svárově)

fotoalbum z 15.12.2019

  • 3.9.2019 - Vernisáž Českého červeného kříže (muzeum v Unhošti)

fotoalbum z 3.9.2019

  • 24.5.2019 - Noc kostelů (kostel sv. Lukáše na Svárově)

fotoalbum z 24.5.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Archiv

  • HUDEBNÍ OBOR a VÝTVARNÝ OBOR

28.5. 2019 OZNÁMENÍ PRO STÁVAJÍCÍ ŽÁKY a další info

Výsledková listina přijímacího řízení pro nové žáky 2019

  • TANEČNÍ OBOR

Informace pro nové žáky a zákonné zástupce žáků 2019

 

DOKUMENTY 2019