Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

 

Vizitka s kontaktními údaji

 QR vizitka

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

28.4.2015 - Bacílek v MŠ

 

Komunikační brána :

SMS-ZDARMA

seznam

centrum

Gmail

Atlas.cz

 Hotmail 

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

 

Měření rychlosti internetu.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVÁROV č. 1 ze dne 5. 10. 2011 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVÁROV 

č. 1 ze dne 5. 10. 2011

o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obciZastupitelstvo obce schválilo a  vydalo dne 5. 10. 2011 v souladu s ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 24 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě.

Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale nebo dočasně zdržují na území obce Svárov, nebo vlastní či užívají na území obce nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jež zde trvale nebo dočasně vyvíjejí svou činnost, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného pořádku a čistoty obce Svárov.

 2. V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v obci se stanovují touto vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v obci.

 3. Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

 4. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených.

 5. Územím obce Svárov se rozumí jeho katastrální území.


Čl. 2

Základní pojmy

 1. Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití všech osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí.

    K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachovávání je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu.

 1. Veřejným prostranstvím jsou veškerá prostranství bez omezení, sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

 2. Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky, květinové záhony, stromy, keře, cesty, apod.)

 1. Veřejnou produkcí hudby se rozumí hudba živá či reprodukovaná (např. při tanečních zábavách, plesech, diskotékách) provozovaná na místech přístupných veřejnosti nebo v provozovnách k tomu určených.

 2. Veřejnosti přístupným podnikem se rozumí sportovní či kulturní podnik, taneční zábavy, diskotéky a jiné podobné akce přístupné veřejnosti na místech k tomu určených a dále na místech, která nejsou určena k jejich pořádání, ale hudba či projevy účastníků akce jsou slyšitelné i na dalších pozemcích. Za tyto akce se nepovažují akce, na něž se vztahují zvláštní zákony. (např. zákony o volbách do zákonodárných sborů a orgánů územních samosprávných celků, zákon o právu shromažďovacím, apod.) a akce rodinného charakteru (např. svatby, oslavy promocí, atd.).

 3. Průvodcem se rozumí osoba provázející psa na veřejném prostranství.

 4. Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa, během něhož je pes pod kontrolou či dohledem průvodce.


Čl. 3

Obecná ustanovení

 1. Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem podle jeho povahy a k účelu, ke kterému je určeno.

 2. Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a veřejný pořádek a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit se povinnostmi stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob pověřenými obcí kontrolou nad jejich dodržováním.


Čl. 4

Zvláštní opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

 1. Akce uvedené v článku 2, odst. 5) lze pořádat na území obce za následujících podmínek:

  1. Akce lze pořádat v těchto časových obdobích :

 • v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu, od 8.00 hod. do 02.00 hod. následujícího dne

 • v ostatní dny od 6.00 hod. do 24.00 hod.

 • u příležitosti vítání nového roku i po 24.00 hod.

  1. Organizátor či pořadatel akce oznámí konání akce obecnímu úřadu, a to nejpozději 7 dnů před jejím konáním.

V oznámení musí být uvedeno:

  • jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo organizátora akce a osoby oprávněné jednat jeho jménem

  • jméno, příjmení a bydliště, název či sídlo pořadatele akce

  • druh akce, den a místo jejího konání

  • dobu zahájení a ukončení akce

  • předpokládaný počet účastníků akce

  • opatření, která organizátor a pořadatel akce provede, aby akce nenarušila veřejný pořádek, zjm. potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci akce určí, a způsob jejich označení

  • způsob zajištění zneškodnění a likvidace odpadů vzniklých v průběhu akce

  • způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce

  • souhlas vlastníka, případně uživatele nemovitosti, na níž se má akce konat.

  1. Pořadatel akce je povinen zajistit dostatečný počet způsobilých a náležitě poučených osob k zabezpečení jejího pokojného průběhu a ukončení (pořadatelská služba) a zabezpečit plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů.


2.  Pohyb psů v obci je stanoven následně :
          
           a)  v ulicích Hlavní, K Podkozí a K Pticům je možné vodit psy pouze na

vodítku.

b) V ostatních částech zastavěného území obce je možné volné pobíhání psů pouze pod kontrolou či dohledem průvodce, který je povinen zabezpečit, aby volným pobíháním psa nedošlo k poškození majetku nebo újmě na zdraví osob a ostatních zvířat.

c) Průvodce je rovněž povinen odklidit po svém psu exkrementy z veřejného prostranství.Čl. 5

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy.

 2. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude posuzováno jako přestupek, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle zvláštních předpisů, jiného správního deliktu nebo trestného činu.

 3. Kontrolu dodržování práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí obecní úřad a určení zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.

 4. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Svárov č. 3/2007

 5. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 21. 10. 2011


 

              Václav Urban                                                        Ivan Zetek

 

 

Vyvěšeno: 5. 10. 2011

Datum sejmutí: 21. 10. 2011

Zodpovídá: Zetek

Zpět